Construccions i Restauracions Real Munar
Construccions i Restauracions Real Munar

Responsable i titular:
Construccions i Restauracions Real Munar, S. L.
CIF: B07716350
Domicili Social: Carrer Pujol, 10, 07510, Sineu, Illes Balears
Direcció correu electrònic: jreal@realmunar.net

Inscrit en es Registre Mercantil de Mallorca, Foli 36, Tom 1245, Full PM-20126

 

Contingut:
A través de sa web www.realmunar.net ofereix an ets visitants, informació i possibilitat de comunicació amb Construccions i Restauracions Real Munar. Ocasionalment poden existir imprecisions i/o errors.

 

Condicions d'accés:
S'accés a sa web www.realmunar.net té caràcter gratuït i sense registre previ. Sa utilització de determinats serveis, requereix com a condició imprescindible, sa formalització en sa seva totalitat dets formularis per s'Usuari, i s'acceptació de ses condicions d'utilització establertes a sa web per a cada un d'ells, i especialment es que disposa lsapartat 7 º sobre protecció de dades de caràcter personal.
S'usuari accepta, de forma expressa i sense reserves, que s'accés i sa utilització de sa web, es fa baix sa seva única i exclusiva responsabilitat.

 

Drets de propietat:
Construccions i Restauracions Real Munar és propietària i / o llicenciatària, de tota sa informació continguda en aquesta web, des seu disseny gràfic, imatges, bases de dades, índexs, codis fonts, marques i logotips, estan protegits conforme a lo que disposa sa Llei de Propietat Intel·lectual, i, en sa Llei de marques. Sa seva posada a disposició i ús, no suposa, en cap cas, sa cessió de sa titularitat o sa concessió d'un dret d'ús a favor de s'usuari, per la qual cosa tota reproducció, còpia, distribució total o parcial, o, comercialització, requerirà s'autorització prèvia i escrita de Construccions i Restauracions Real Munar.

 

Informació i publicitat:
Sa inclusió en aquesta web de productes comercialitzables, té fins exclusivament informatius i publicitaris.

 

Enllaços:
Sa inclusió a sa web d'enllaços amb altres webs, té una finalitat informativa, i no suposa que Construccions i Restauracions Real Munar recomani ni garanteixi es contingut i funcionament d'aquestes webs, no sent responsable des contingut de ses mateixes.
Sa creació per tercers d'enllaços amb es portal www.realmunar.net, s'ha d'ajustar a ses normes següents:

 

1.- No fer junt a s'enllaç manifestacions falses, inexactes o incorrectes, que puguin induir a error, o que siguin contràries a sa llei, sa moral o ets bons costums.

2.- No utilitzar enllaços a pàgines o subpàgines diferents de sa pàgina d'inici www.realmunar.net.

3.- No utilitzar an es costat de sa URL, marques o signes propietat de Construccions i Restauracions Real Munar.

4.- No establir enllaços amb webs que continguin manifestacions o propaganda de caràcter polític, racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia des terrorisme, o que atemptin contra ets drets humans.

 

Protecció de dades de caràcter personal:
En compliment del que estableix sa Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Construccions i Restauracions Real Munar l'informa que, ses dades facilitades per s'usuari, a través dets diferents formularis incorporats a sa web www.realmunar.net, seran tractades an ets fitxers propietat de Construccions i Restauracions Real Munar, que, an ets efectes legals oportuns, s'identifica com a responsable dets mateixos.

Construccions i Restauracions Real Munar l'informa que sa recollida de ses seves dades de caràcter personal es produeix amb ses finalitats següents:

1.- Gestionar i tramitar cada un dets serveis sol·licitats per s'usuari.

2.- Comercials i publicitaris, respecte de productes, serveis, ofertes, promocions, i altres activitats publicitàries.

3.- Realitzar enquestes, estadístiques i anàlisis de mercat. s'usuari podrà exercir ets drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de ses seves dades de caràcter personal, en ets termes que estableix sa LOPD, dirigint-se per escrit a sa següent direcció: Construccions i Restauracions Real Munar, SL, Carrer Pujol, 1, 07510, Sineu, amb sa referència " Protecció de dades".

En compliment de lo que disposa sa LOPD, Construccions i Restauracions Real Munar informa s'usuari que en es cas que faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, informarà aquests tercers, des contingut de ses dades facilitades, de sa procedència de ses mateixes, de sa existència i finalitat des fitxer on es contenen ses seves dades, de sa possibilitat d'exercir ets drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com de ses dades identificatives de Construccions i Restauracions Real Munar.

S'usuari declara, baix sa seva responsabilitat, haver llegit es present apartat íntegrament, que es reputa conegut i acceptat, expressa i plenament, des des moment en què es realitzi un enviament de dades, a través dets formularis inclosos a sa web www.realmunar.net. Si s'usuari no estigués d'acord amb es contingut des present apartat, haurà d'abstenir per tant de fer s'enviament des mateix i, per tant, li agrairem que torni a llegir-lo abans d'enviar qualsevol dets esmentats formularis.

Contacte

Construccions i Restauracions Real Munar

Carrer Pujol 1

07510 Sineu 

 

Telèfon: +34 660385490+34 660385490

 

Se pot posar en contacte amb noltros en es número de telèfon 660385490 o a través des nostro formulari de contacte.

Consulti es nostros servicis i mos demani pressupost sense compromís.

Ara Construccions i Restauracions Real Munar també a ses xarxes socials

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Construccions i Restauracions Real Munar